Map NS: Jinchuuriki Fight 1b by Golden Egg

Fight and Battle with your Favorite Jinchuuriki Character outside the
"4th Great Shinobi War"


Link download:
NS-Jinchuuriki Fight 1b.w3x
Naruto Shippuden: Jinchuuriki Fight 1b